فرم ثبت نام

رديف دوره آموزشي هزينه آموزشي (تومان)
1 غواصي يك ستاره 600.000
2 غواصي دو ستاره 1.200.000
3 غواصي سه ستاره 2.000.000
4 غواصی سطح یک صنعتی 3.000.000
5 غواصی سطح دو صنعتی 6.000.000

تذکر : 
هزينه آموزشي دوره را به یکی از طرق زیر پرداخت کرده و اصل فيش آن را تا برگزاري دوره نزد خود نگهداريد:

    1. حساب سپرده بانک شهر به شماره 7002099408071 به نام آقاي حامد ايران منش 
    2. شماره کارت بانک شهر 5047061035779020 به نام آقاي حامد ايران منش 
    3. شبا به شماره IR680610000007002099408071 به نام آقاي حامد ايران منش 

 

اطلاعات کاربری
پست الکترونیک *
رمز ورود : *
تکرار رمز ورود : *
مشخصات فردی
نام *
نام خانوادگی *
نام پدر
سن *
جنسیت *
ميزان تحصيلات
کد ملی/شماره گذرنامه *
دوره درخواستی
سطح دوره *
آدرس
کشور
استان
شهر
منطقه
خیابان/کوچه
کدپستی
صندوق پستی
تلفن
همراه *
نمابر
سايت
مدارک
* عکس پرسنلی
* کارت ملی/شناسنامه/گذرنامه
کد امنيتي