فرم ثبت نام

رديف دوره آموزشی هزينه آموزش (تومان)
۱ غواصی يك ستاره ۳.۵۰۰.۰۰۰
۲ غواصی دو ستاره ۷.۰۰۰.۰۰۰
۳ غواصی سه ستاره ۱۱.۰۰۰.۰۰۰

تذکر : 
هزينه آموزشی دوره را به یکی از طرق زیر پرداخت کرده و اصل فيش آن را تا برگزاری دوره نزد خود نگهداريد:

    ۱. حساب سپرده بانک شهر به شماره 7002099408071 بنام آقای حامد ايران منش 
    ۲. کارت بانک شهر به شماره  5047061035779020 بنام آقای حامد ايران منش 
    ۳. شبا به شماره IR680610000007002099408071 بنام آقای حامد ايران منش 

 

اطلاعات کاربری
پست الکترونیک *
رمز ورود : *
تکرار رمز ورود : *
مشخصات فردی
نام *
نام خانوادگی *
نام پدر
سن *
جنسیت *
ميزان تحصيلات
کد ملی/شماره گذرنامه *
دوره درخواستی
سطح دوره *
آدرس
کشور
استان
شهر
منطقه
خیابان/کوچه
کدپستی
صندوق پستی
تلفن
همراه *
نمابر
سايت
مدارک
* عکس پرسنلی
* کارت ملی/شناسنامه/گذرنامه
کد امنيتي