آموزش غواصی صنعتی

غواصی صنعتی:
هرگونه آموزش غواصی صنعتی (جوشکاری، برشکاری، تراشکاری و... ) با اعطای گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای ارائه می گردد.