به یاد 175 غواص شهید کربلای 4

                      عجب حکایتی است امروز ...

پیامی آورده اند ...

   غواص ها دیدند داریم غرق می شویم خودشان را رساندند ...