رزومه همکاری با نهادها و گروههای مختلف

رزومه و همکاری کلوپ غواصی مروارید خلیج فارس با نهادها و گروههای مختلف

ردیف 
موضوع

 شخصیت

حقیقی/حقوقی

سال همکاری توضیحات
1 ساخت پروژه تنفس مصنوعی

جناب آقای علیرضا پیروی و جمعی از دانشجویان شیراز

1392  * * *
2

عضویت در کمیسیون تدوین استاندارد وسایل حفاظتی تنفسی - گازهای تنفسی برای غواصی و کاربردهای پر فشار - الزامات و روشهای آزمون

سازمان ملی

استاندارد ایران

1393

شماره استاندارد پلی ایران: 17569
تاریخ تصویب: 1393/2014
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
ICS-T1: وسایل تنفسی- پزشکی-گاز تنفسی

ICS-CODE:13/340/30.97/220/40