فرم معاینه پزشکی

    کارآموز عزیز!
    لطفا ًپس از دانلود فرم معاینه پزشکی و تکمیل دقیق آن، فرم کامل شده را به تأیید پزشک متخصص داخلی و متخصص گوش و حلق و بینی برسانید و با سایر مدارک خواسته شده از سوی واحد آموزش کلوپ غواصی مروارید خلیج فارس، به واحد مربوطه تحویل دهید.
بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم معاینه پزشکی و تأیید آن توسط پزشکان خواسته شده در ذیل فرم، حتما" از حضور شما در دوره آموزشی جلوگیری خواهد شد.

از اینجا دانلود کنید