نمونه گواهینامه های غواصی اعطایی به کارآموزان در کلوپ غواصی مروارید خلیج فارس

به کارآموزان دوره های غواصی که بتوانند دوره های تئوری و عملی را با موفقیت طی کنند و حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی و عملی را کسب نمایند، گواهی بین المللی غواصی از کنفدراسیون جهانی غواصی CMAS و کلوپ غواصی مروارید خلیج فارس اعطا می گردد